Egzaminy

Egzaminy (6)

wtorek, 24 listopad 2020 09:00

Egzamin maturalny 2021

Napisał

EGAZMIN MATURALNY 2021

HARMONOGRAMY / KOMUNIKATY:

1.     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
 
 
       
2.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku
 
       
3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
 
       
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania
w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021
 
       
5.
 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu
lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz
uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych
w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe - Komunikat z 23 lipca 2019 r.

 
       

DEKLARACJE:

1.    

Załącznik 1a Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

 
       
2.   Załącznik 1b Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.  
       
3.   Załącznik 1c Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).  
       

 

KOMUNIKATY / INFORMACJE RÓŻNE:

1.   PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY - EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY  
       
2.   PRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGOPRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO  
         
3.   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021  
       
4.   NFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych  
       
     

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat (Copy)

czwartek, 28 listopad 2019 12:23

Egzamin Zawodowy 2020

Napisał
 
 
 
 
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń - luty 2020
 

 1.   Harmonogram egzaminow w ZSOiZ w Ciechanowcu - etap pisemny    pobierz
         
 2.   Harmonogram egzaminow w ZSOiZ w Ciechanowcu - etap praktyczny   pobierz
         
 3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym
2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego
2012 r.1 i 31 marca 2017 r.
   pobierz
         
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla
podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1- formuła 2012
   pobierz
         
5.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
(FORMUŁA 2012) Aktualizacja z 12 września 2019 r.
  pobierz
         
6.   Termin wydania dyplomów   pobierz
         
7.   Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
  pobierz
         
8.  

INFORMACJA dla Absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który:
−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,
−przerwał egzamin zawodowy,
−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej
części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.

W przypadku, gdy będzie przystępował do egzaminu zawodowego lub jego części po
raz trzeci lub kolejny, zdaje go jako egzamin eksternistyczny.

  pobierz
         
9.  

 Informacja dla Absolwentów szkoły, który:
−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,
−przerwał egzamin zawodowy,
−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej
części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.

W przypadku, gdy będzie przystępował do egzaminu zawodowego lub jego części po
raz trzeci lub kolejny, zdaje go jako egzamin eksternistyczny.

  pobierz
         
10.    INFORMACJA sdla Uczniów/słuchaczy/, który:
−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w
terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,
−przerwał egzamin zawodowy,
−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej
części tego egzaminu,
ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego
egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania
  pobierz
 
 
 
środa, 27 listopad 2019 08:13

Egzamin maturalny 2020

Napisał

EGAZMIN MATURALNY 2020

Informacja dotycząca egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (wrzesień 2020 roku)

zobacz

HARMONOGRAM - PISEMNY EGZAMIN MATURALNY – sesja poprawkowa

zobacz

HARMONOGRAMY / KOMUNIKATY:

1.   Harmonogram etapu pisemnego egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu  
       
2a.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  
       
2b.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - uczniowie Technikum.  
       
2c.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - uczniowie OSSP.  
       
2d.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  
       
3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Aktualizacja z 20 maja 2020 r.  
       
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalny  
       

DEKLARACJE:

1.   Załącznik 1a - Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.    
         
2.   Załącznik 1b - Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.    
         
3.   Załącznik 1c - Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości    
         

 

KOMUNIKATY / INFORMACJE RÓŻNE:

1.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020    
         
2.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020    
         
3.   Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureató
i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe Aktualizacja z lipca 2019 r.
   
         
4.   INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych    
         
5.   Info o opłatach - dla absolwentów którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnegonfo o opłatach    
         
6.   Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego (EM) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.    
         

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat (Copy)

środa, 19 lipiec 2017 07:55

Egzamin maturalny 2019

Napisał

EGAZMIN MATURALNY 2019

DEKLARACJE:

1.   Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.
     
2.   Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
     
3.   Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).
     
4.   Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 – z wyłączeniem uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.
     
     
     

HARMONOGRAMY:

1.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu - CZĘŚĆ PISEMNA
     
2.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka polskiego - CZĘŚĆ USTNA
     
3.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka angielskiego - CZĘŚĆ USTNA
     
4.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka rosyjskiego - CZĘŚĆ USTNA
     
5.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka niemieckiego - CZĘŚĆ USTNA
     

KOMUNIKATY / INFORMACJE RÓŻNE:

1.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku
     
2.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
     
3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku
     
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku
     
5.  

INFORMACJAO SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIAEGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019Aktualizacja z 31 grudnia 2018 r.

     
6.   INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
     
7.  

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych

     
8.   Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019

 

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top